Organigrama municipal

Xunta de Goberno Local

D. Ángel Manuel Mato Escalona –ALCALDE-
Dª. María Teresa Deus Trasobares
D. Antonio Golpe Díaz
Dª. Eva Martínez Montero
D. Germán Costoya Casas
Dª. Ana Lamas Villar
D. Julián Reina Villalón
Dª Cristina Prados Rubio.

Tenentes de Alcalde

1º Tenente de Alcalde: don Antonio Golpe Díaz
2º Tenente de Alcalde: dona Mª Teresa Deus Trasobares.

Delegacións xenéricas

1.- Don Antonio Golpe Díaz, 1º Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Cultura, Educación, Universidade, Deportes e Festas.
2.- Dona Mª Teresa Deus Trasobares, 2ª Tenente de Alcalde e membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Económica, Turismo, Estatística e Edusi.
3.- Don Germán Costoya Casas, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Seguridade e Tráfico, Mercados, Consumo, Sanidade e Benestar Animal.
4.- Dona Ana Lamas Villar, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá.
5.- Dona Eva Martínez Montero, membro da Xunta de Goberno Local, Concelleira Delegada da Área de Benestar Social e Patrimonio Histórico.
6.- Don Julián Reina Villalón, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleiro Delegado da Área de Urbanismo e Infraestructuras, Mobilidade, Vivenda e Rehabilitación, Contratación, Centro de Recursos Informáticos e Organización Interna.
7.- Dona Cristina Prados Rubio, membro da Xunta de Goberno Local: Concelleira Delegada da Área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística.

COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA, EMPREGO E RECURSOS HUMANOS.

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:
Contribucións e impostos; tasas e arbitrios e, en xeral, todo o relacionado cos ingresos municipais; servicio de inspección das rentas e exaccións; tesourería e recadación; inventario municipal de bens; administración, adquisición e alleamento de bens municipais; intervención, xestión presupostaria, presuposto e as súas modificacións; operacións de crédito e, en xeral, todo o relacionado coa Facenda Municipal.
Atribucións en materia de emprego, recollendo todas as materias que regulen as condicións favorables e necesarias para favorecer a xeración de emprego.
Programa Edusi.
Promoción económica e industrial e promoción do comercio.
Competencias relacionadas co persoal funcionario, laboral e eventual, regulamento de funcionarios, bases para o ingreso na función pública municipal.

Turismo

Estatística

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira Delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego e Promoción Económica, Turismo, Estatística e Edusi, dona Mª Teresa Deus Trasobares.
Vogais:

- Susana Sanjurjo Fraga

- Elvira Miramontes Mas

- Javier Díaz Mosquera

- Mª Carmen García Fraga

- José Tomé López

- Antonio Golpe Díaz

- Eva Martínez Montero

- Julián Reina Villalón

- Jorge Suárez Fernández

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- José Manuel Rey Varela

- Victoria Suárez Taibo

- Ricardo Aldrey Rey

- Arán López Martínez

- Alejandro Padilla Rodríguez

PSOE:

- Germán Costoya Casas

- Cristina Prados Rubio

- Ana Lamas Villar

FEC:

- Jesús Basterrechea López

BNG:

- Iván Rivas Rico

Secretaria: Mª del Carmen Casal Fraga

C) Periodicidade: Semanal. Martes ás 9:00 horas

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

COMISIÓN INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE, MULLER, XUVENTUDE E PATRIMONIO HISTÓRICO

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:
Comunicación e relacións institucionais.
En materias relativas a servicios sociais e de promoción e reinserción social, tales como axudas sociais, actividades de fomento e protección de menores, terceira idade e loita contra a drogadicción, dependencia, intervención social, vivendas sociais, oficina de desafiuzamentos.
En materia de Muller e Igualdade.
En materia de Inmigración, Xuventude e Minorías Étnicas. Normalización Lingüística

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira Delegada da Área de Benestar Social e Patrimonio Histórico, dona Eva Martínez Montero.
Vogais:

- Rosa Martínez Beceiro

- Elvira Miramontes Mas

- Victoria Suárez Taibo

- Arán López Martínez

- José Manuel Rey Varela

- Germán Costoya Casas

- Cristina Prados Rubio

- Ana Lamas Villar

- Saínza Ruiz Ferreño

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- Ricardo Aldrey Rey

- Susana Sanjurjo Fraga

- José Tomé López

- Javier Díaz Mosquera

- Ana Leira Hermida

PSOE:

- Julián Reina Villalón

- Mª Teresa Deus Trasobares

- Antonio Golpe Díaz

FEC:

- Jorge Suárez Fernández

- Jesús Basterrechea López

BNG:

- Iván Rivas Rico

Secretaria: Laura López González

C) Periodicidade: Semanal. Xoves ás 9:00 horas

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO, SERVICIOS, OBRAS, SEGURIDADE E CONTRATACIÓN

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:
Planificación urbanística en todos os seus niveis; réxime do solo;
ordenanzas de uso; intervención administrativa en obras particulares e, en
xeral, todo o relacionado coa actividade urbanística municipal; obras de urbanización; planificación, xestión e execución de infraestructuras.
Mobilidade que inclúe transporte urbano, interurbano, taxis e complementarios.
Vivenda, rehabilitación, obras públicas en xeral.
Competencias en materia de sanidade, salubridade e hixiene, control de alimentos e bebidas e información ó consumidor; política sanitaria, mortuoria; control de potabilidade de augas, piscinas e fontes, servicios fúnebres; laboratorios; habitabilidade de vivendas e, en xeral, todo o relativa á sanidade humana, veterinaria, de alimentos e bebidas.
Conservación e mellora do Medio Ambiente con atención especial ó mantemento dos recursos naturais, o incremento da masa arbórea forestal, a preservación do litoral e a conservación do patrimonio histórico e cultural.
Servicios establecidos coa competencia municipal e os que poidan establecerse no futuro, tales como alumeado público, limpeza, cemiterios, praias, parques e xardíns.
Competencias en materia de augas e rede de sumidoiros incluíndose todas as relacións tanto de carácter xurídico como de funcionamento que teña o Concello coa Empresa Mixta de Augas.
Promoción e fomento do medio rural. Benestar Animal
Competencias en materia de Seguridade Cidadá; extinción de incendios; ordenación e regulación do tráfico; protección de persoas e bens; prevención de incendios e seguridade en lugares públicos, praias; protección civil; parque móvil.
En materia de contratación administrativa e privada, tanto na súa preparación, adxudicación, efectos e extinción.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleiro delegado da Área de Urbanismo e Mobilidade, Vivenda, Rehabilitación, Contratación e Centro de Recursos Informáticos, don Julián Reina Villalón.
Vogais:

- Alejandro Padilla Rodríguez

- José Tomé López

- Javier Díaz Mosquera

- Ana Leira Hermida

- Elvira Miramontes Más

- Ana Lamas Villar

- Germán Costoya Casas

- Mª Teresa Deus Trasobares

- Jorge Suárez Fernández

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- Victoria Suárez Taibo

- Arán López Martínez

- Ricardo Aldrey Rey

- Jose Manuel Rey Varela

- Susana Sanjurjo Fraga

PSOE:

- Antonio Golpe Díaz

- Eva Martínez Montero

- Cristina Prados Rubio

FEC:

- Jesús Basterrechea López

BNG:

- Antonio Iván Rivas Rico

Secretario: Efrén Pernas Fernández

C) Periodicidade: Semanal. Mércores ás 9:00 horas

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

COMISIÓN INFORMATIVA DA ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E FESTAS

A) Atribucións:

De carácter enunciativo:
Educación física e actividades deportivas en xeral.
Festivais e espectáculos públicos; programación e autorización de todo tipo de festexos; actividades culturais e artísticas, museos, bibliotecas, Fomento e promoción de políticas que permitan a implantación de
novas titulacións medias e superiores e, en xeral, desenvolvemento do
Campus Universitario acorde coas necesidades da cidade.
Competencias en relación á educación universitaria e non universitaria, programas educativos e, en xeral, o servizo municipal de educación.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleiro Delegado Titular da Área de Cultura, Ensino, Deporte e Turismo, don Antonio Golpe Díaz.
Vogais:

- Mª del Carmen García Fraga

- Victoria Suárez Taibo

- Ricardo Aldrey Rey

- Jose Manuel Rey Varela

- Arán López Martínez

- Ana Lamas Villar

- Cristina Prados Rubio

- Germán Costoya Casas

- Jesús Basterrechea López

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- Susana Sanjurjo Fraga

- José Tomé López

- Javier Díaz Mosquera

- Ana Leira Hermida

- Alejandro Padilla Rodríguez

PSOE:

- Eva Martínez Montero

- Julián Reina Villalón

- Mª Teresa Deus Trasobares

FEC:

- Jorge Juan Suárez Fernández

BNG:

- Iván Rivas Rico

Secretario: D. Joaquín Martínez Cubero

C) Periodicidade: Semanal. Venres ás 9:00 horas.

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ. A) Atribucións:

De carácter enunciativo:
Participación cidadá e competencias recollidas no Regulamento de
Participación deste Concello.

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira Delegada da Área de Servizos, Obras, Medio Ambiente, Zona Rural e Participación Cidadá, dona Ana Lamas Villar.
Vogais:

- Ana Leira Hermida

- Mª Victoria Suárez Taibo

- Javier Díaz Mosquera

- José Tomé López

- Jose Manuel Rey Varela

- Germán Costoya Casas

- Cristina Prados Rubio

- Eva Martínez Montero

- Jorge Juan Suárez Fernández

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- Elvira Miramontes Mas

- Ricardo Aldrey Rey

- Arán López Martínez

- Susana Sanjurjo Fraga

- Mª del Carmen García Fraga

PSOE:

- Mª Teresa Deus Trasobares

- Julián Reina Villalón

- Antonio Golpe Díaz

FEC:

- Jesús Basterrechea López

BNG:

- Iván Rivas Rico

Secretario: D. Jorge Pena Piñeiro

C) Periodicidade: Quincenal. Luns ás 9:00 horas

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS A) Atribucións:

Informe das contas da Corporación, especialmente as anuais do Presuposto; supervisión de todas as contas municipais; informe das reclamacións, reparos e observacións que se formularán ás contas durante a súa exposición ó público e emisión de dictames sobre calquera asunto de orde económica, cando o solicitara a Alcaldía, o Pleno ou a Xunta de Goberno Local

B) Composición:

Presidente: Ilmo Sr. Alcalde e por delegación a Concelleira Delegada da Área de Economía, Facenda e Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción Económica e Turismo, dona Mª Teresa Deus Trasobares.
Vogais:

- Susana Sanjurjo Fraga

- Javier Díaz Mosquera

- José Tomé López

- Elvira Miramontes Mas

- Jose Manuel Rey Varela

- Antonio Golpe Díaz

- Germán Costoya Casas

- Julián Reina Villalón

- Jorge Juan Suárez Fernández

- Mª do Mar López González

Suplentes:

PP:

- Victoria Suárez Taibo

- Arán López Martínez

- Ricardo Aldrey Rey

- Mª Carmen García Fraga

- Rosa Martínez Beceiro

PSOE:

- Ana Lamas Villar

- Eva Martínez Montero

- Cristina Prados Rubio

FEC:

- Jesús Basterrechea López

BNG:

- Iván Rivas Rico

Secretaria: Anabel Corral Corral.

C) Periodicidade: Mensual. Terceiro martes de mes ás 10:00 h.

D) Sistema de votación: Voto ponderado

E) Dictame preceptivo: Será preceptivo o dictame desta comisión en aqueles asuntos de competencia plenaria en relación coas atribucións enunciadas.

F) Será preceptiva a asistencia do Sr. Interventor a esta Comisión.

REPRESENTANTES DO CONCELLO EN ORGANISMOS E ENTIDADES EXTERNAS

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL.-

Presidente: D. Ángel Manuel Mato Escalona.
2º representante do Concello: D. Iván Rivas Rico

ASAMBLEA COMARCAL DA CRUZ VERMELLA

Dª Rosa Martínez Beceiro.

CONSELLO TERRITORIAL DA PROPIEDADE INMOBILIARIA

D. Julián Reina Villalón

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DA ÁREA SANITARIA DE FERROL

D. Antonio Golpe Díaz
Dª Saínza Ruiz Ferreño

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA AUTORIDADE PORTUARIA DE SAN CIBRAO, FERROL E A SÚA RÍA

D. Ángel Manuel Mato Escalona.

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

D. Antonio Golpe Díaz.
D. Jorge Juan Suárez Fernández
Dª Victoria Suárez Taibo.
Dª María do Mar López González.

CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL DE GALICIA

D. Javier Díaz Mosquera

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA EMPRESA MIXTA DE AUGAS (EMAFESA)

D. Ángel Manuel Mato Escalona. Dª Mª Teresa Deus Trasobares
D. Julián Reina Villalón
Dª Ana Lamas Villar.

SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO

D. Ángel Manuel Mato Escalona. Dª Mª Teresa Deus Trasobares
Dª Mª Carmen García Fraga. D. Jesús Basterrechea López.
Dª María do Mar López González

EXPONAV

D. Ángel Manuel Mato Escalona. Dª Elvira Miramontes Mas

UNIVERSIDADE-CONSELLO SOCIAL

Dª Victoria Suárez Taibo

UNIVERSIDADE-FUNDACIÓN

D. Jesús Basterrechea López

UNED

Dª Ana Lamas Villar

REDE GALEGA DE CONCELLOS POLA SOSTIBILIDADE

D. Iván Rivas Rico

COMISIÓN DE DESAUGAMENTO DA ZONA HIDROGRÁFICA

D. Julián Reina Villalón

FUNDACIÓN RÍO DO POZO

Dª Susana Sanjurjo Fraga

FONDO DE COOPERACIÓN GALEGO

Dª Eva Martínez Montero

COMISION REITORA DO CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL

D. Ángel Manuel Mato Escalona.

GALP GOLFO ARTABRO NORTE

Titular: Mária Teresa Deus Trasobares

 

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar