Ordenanzas fiscais

FILTRO

Ordenanzas fiscais 2022

Ordenanza BOP Data PDF
XERAL Ordenanza fiscal xeral 225 31/12/2020 Ordenanza fiscal xeral
1 Reguladora do imposto sobre bens inmobles 225 31/12/2020 Reguladora do imposto sobre bens inmobles
2 Reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica 250 31/12/2015 Reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica
3 Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana 250 31/12/2015 Reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana
4 Reguladora do imposto sobre actividades económicas 225 31/12/2020 Reguladora do imposto sobre actividades económicas
5 Reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras 248 29/12/2014 Reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras
6 Reguladora do imposto municipal sobre gastos suntuarios 245 26/12/2013 Reguladora do imposto municipal sobre gastos suntuarios
7 Reguladora de taxa pola expedición de documentos administrativos 245 26/12/2013 Reguladora de taxa pola expedición de documentos administrativos
8 Reguladora da taxa polos servizos prestados polo Parque Municipal de Bombeiros 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polos servizos prestados polo Parque Municipal de Bombeiros
9 Reguladora da taxa do cemiterio municipal 250 31/12/2015 Reguladora da taxa do cemiterio municipal
10 Reguladora da taxa polo outorgamento de licencias e autorizacións administrativas de autotaxis e vehículos de aluguer 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo outorgamento de licencias e autorizacións administrativas de autotaxis e vehículos de aluguer
11 Reguladora de taxa por recollida e inmobilización de vehículos na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora de taxa por recollida e inmobilización de vehículos na vía pública
12 Reguladora da taxa polo outorgamento de licenza de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituida pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polo outorgamento de licenza de apertura de establecementos e pola realización de actividades de control nos supostos nos que a esixencia de licenza estivese substituida pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa
13 Reguladora da taxa polo otorgamento de licenzas urbanísticas e pola realización de actividades de control 248 29/12/2014 Reguladora da taxa polo otorgamento de licenzas urbanísticas e pola realización de actividades de control
14 DEROGADA

-

15 DEROGADA

-

16 DEROGADA

-

17 Ordenanza fiscal reguladora da taxa de depuración de augas residuais 167 03/09/2014 Ordenanza fiscal reguladora da taxa de depuración de augas residuais
18 Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valos, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas
19 Reguladora da taxa por ocupación por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do dominio público 225 31/12/2020 Reguladora da taxa por ocupación por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do dominio público
20 Reguladora da taxa pola instalación de quioscos na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola instalación de quioscos na vía pública
21 Reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, situados en terreo de uso público e industrial, na rúa e ambulantes 248 29/12/2014 Reguladora da taxa por postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, situados en terreo de uso público e industrial, na rúa e ambulantes
22 Reguladora da taxa por autorización de postos e prestación de servicio nos mercados municipais 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por autorización de postos e prestación de servicio nos mercados municipais
23 Reguladora da taxa por entradas de vehículos a traves das beirarrúas e as reservas da vía pública para aparcamento exclusivo de carga e descarga de mercadorías de calquera clase 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por entradas de vehículos a traves das beirarrúas e as reservas da vía pública para aparcamento exclusivo de carga e descarga de mercadorías de calquera clase
24 Reguladora da taxa por apertura de exploracións ou gabias en terreos de uso público e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por apertura de exploracións ou gabias en terreos de uso público e calquera remoción do pavimento ou beirarrúas na vía pública
25 Reguladora da taxa por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa por ocupacións do subsolo, solo e voo da vía pública
26 Reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como por prestación de servizos nelas 219 16/11/2015 Reguladora da taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como por prestación de servizos nelas
27 Reguladora da taxa pola sacada de areas e doutros materiais de construcción en terreos de dominio público 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola sacada de areas e doutros materiais de construcción en terreos de dominio público
28 Reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección de persoal 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola solicitude de participación en probas de selección de persoal
29 Reguladora da taxa pola prestación do servicio de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais (DEROGADA) 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola prestación do servicio de retirada, estancia, manutención e eutanasia de animais (DEROGADA)
30 DEROGADA 248 29/12/2014

-

31 Reguladora da taxa pola visita ó castelo de San Felipe 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola visita ó castelo de San Felipe
32 Reguladora da taxa pola organización de visitas turísticas colectivas a determinados centros situados dentro do término municipal de Ferrol 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola organización de visitas turísticas colectivas a determinados centros situados dentro do término municipal de Ferrol
33 Reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola celebración de matrimonios civís
34 Xeral de contribucións especiais 245 26/12/2013 Xeral de contribucións especiais
35 Reguladora da taxa pola utilización das instalacións do centro de emprego do Concello de Ferrol 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola utilización das instalacións do centro de emprego do Concello de Ferrol
36 Reguladora da taxa polo aproveitamento especial de dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo aproveitamento especial de dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral
37 Reguladora da taxa pola instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo á vía pública 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola instalación de caixeiros automáticos nas fachadas dos inmobles con acceso directo á vía pública
38 DEROGADA

-

39 Reguladora do servizo de acompañamento pola Policía Local a transportes especiais 245 26/12/2013 Reguladora do servizo de acompañamento pola Policía Local a transportes especiais
40 Reguladora da taxa pola prestación do servizo público de axuda no fogar 245 23/12/2014 Reguladora da taxa pola prestación do servizo público de axuda no fogar
41 Reguladora da taxa polo rexistro municipal de solares 245 26/12/2013 Reguladora da taxa polo rexistro municipal de solares
42 Reguladora da taxa pola prestación do Punto de Información Catastral (PIC) 245 26/12/2013 Reguladora da taxa pola prestación do Punto de Información Catastral (PIC)
43 Reguladora da contribución especial pola ampliación do servizo de extinción de incendios. 50 15/03/2022 Reguladora da contribución especial pola ampliación do servizo de extinción de incendios.

Prezos públicos 2022

Ordenanza BOP Data PDF
1 Reguladora do prezo público por prestación de servicios na máquina copiadora propiedade municipal ós particulares que o soliciten 245 26/12/2013 Reguladora do prezo público por prestación de servicios na máquina copiadora propiedade municipal ós particulares que o soliciten
2 Reguladora do prezo público por prestación de servicios coas máquinas-ferramentas de propiedade municipal ós particulares que o soliciten 219 16/11/2015 Reguladora do prezo público por prestación de servicios coas máquinas-ferramentas de propiedade municipal ós particulares que o soliciten
3 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas 35 20/02/2014 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas
4 Regulador do prezo público de actividades culturais 43 05/03/2015 Regulador do prezo público de actividades culturais
5 Reguladora do prezo público pola utilización dos servicios e instalacións culturais 130 10/07/2014 Reguladora do prezo público pola utilización dos servicios e instalacións culturais
6 Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de aparcamento nos aparcadoiros subterráneos do mercado da Magdalena 245 26/12/2013 Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de aparcamento nos aparcadoiros subterráneos do mercado da Magdalena
7 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas 35 20/02/2014 Regulador do prezo público polo servizo de aluguer de bicicletas

Ordenanzas de prestación patrimonial 2022

Ordenanza BOP Data PDF
1 Ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos 17 24/01/2019 Ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos
2 Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria da rede de sumidoiros 17 24/01/2019 Ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributaria da rede de sumidoiros
3 Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de subministración de auga potable 191 08/10/2019 Ordenanza de prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de subministración de auga potable

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar